Haft artystyczny na zamówienie

 

Za­pra­szam i po­le­cam wszyst­kim z ca­łe­go ser­ca – fan­ta­stycz­ne i nie­dro­gie upo­min­ki dla każ­de­go.

Este­tycz­ne, ele­ganc­kie a za­ra­zem użyt­ko­we. Mo­no­gra­my na ręcz­ni­kach, ście­recz­kach, chu­s­tecz­kach, szla­fro­kach itp. Świet­ne i nie­dro­gie pre­zen­ty imie­ni­no­we, uro­dzi­no­we, ślub­ne, wa­len­tyn­ko­we, na ja­jecz­ko, pod cho­in­kę, rocz­ni­co­we… i na każ­dą in­ną oka­zję.

Ha­fty pro­jek­tu­ję in­dy­wi­du­al­nie na za­mó­wie­nie. Pro­po­nu­ję mo­no­gra­my ele­ganc­kie, fan­ta­zyj­ne, w kon­tra­sto­wych lub iden­tycz­nych jak pre­zent ko­lo­rach. Na wy­ro­bach dla dzie­ci róż­ne po­sta­cie z ba­jek, ulu­bio­ne zwie­rząt­ko, czy wy­ma­rzo­ną za­baw­kę. Dla za­ko­cha­nych, no­wo­żeń­ców, na rocz­ni­cę ślu­bu – cie­ka­we in­dy­wi­du­al­nie za­pro­jek­to­wa­ne gra­fi­ki. Każ­dy znaj­dzie coś cie­ka­we­go dla sie­bie i dla ob­da­ro­wa­nych.

Ręcz­ni­ki, szla­fro­ki, bon­żur­ki, po­ściel, ście­recz­ki ku­chen­ne, far­tusz­ki, far­tu­chy me­dycz­ne, wszyst­kie wy­ro­by za­pew­niam w naj­lep­szym ga­tun­ku. W ręcz­ni­ki za­opa­tru­ję się w trzech hur­tow­niach: Zi­plar, Ka­ro i Fa­ro, co da­je du­że moż­li­wo­ści i speł­nia ocze­ki­wa­nia wy­so­kich stan­dar­dów i sze­ro­kiej ga­my ko­lo­rów.

Re­ali­zu­ję ha­fty na wy­ro­bach po­wie­rzo­nych, wy­kro­jach przed uszy­ciem, ma­te­ria­łach ta­pi­cer­skich, eko­skó­rze itp. Ha­ftu­ję ja­poń­skie na­pi­sy, imio­na Ka­ta­ka­ną, za­pew­niam pro­fe­sjo­nal­ną kon­sul­ta­cję. Chęt­nie po­dej­mę się re­ali­za­cji cie­ka­we­go po­my­słu, np. ży­cze­nia świą­tecz­ne na po­da­ro­wa­nym obru­sie.

Pozostaję do Państwa dyspozycji
Basia Zając