Haft artystyczny na zamówienie

HAFT DLA UKOCHANEJ OSOBY

Naj­cie­kaw­sze i naj­war­to­ściow­sze pre­zen­ty z oka­zji świę­ta mi­ło­ści to te prze­my­śla­ne i za­pla­no­wa­ne wcze­śniej. Je­śli do­dat­ko­wo pre­zent jest sper­so­na­li­zo­wa­ny po­przez wy­ha­fto­wa­nie de­dy­ka­cji lub ulu­bio­nej gra­fi­ki – to jest to nie­podwa­żal­ny do­wód uczu­cia i po­świę­ce­nia uwa­gi uko­cha­nej oso­bie, któ­ry na dłu­go za­pa­da w pa­mięć i przy­wo­łu­je cie­płe wspo­mnie­nia.

Masz pro­blem z po­my­słem? Nie mo­żesz się zde­cy­do­wać co wy­brać? Chęt­nie do­ra­dzę na czym i co wy­ha­fto­wać! Pa­le­ta moż­li­wo­ści jest bar­dzo sze­ro­ka.

Dla ko­biet po­le­cam ha­fty na ręcz­ni­ki, kom­ple­ty ku­chen­ne (ście­recz­ka + ręcz­ni­czek), far­tusz­ki ku­chen­ne, szla­fro­ki, obru­sy, ser­we­ty, bież­ni­ki, tur­ba­ny na umy­te mo­kre wło­sy.

Męż­czy­znom naj­le­piej per­so­na­li­zo­wać ręcz­ni­ki, szla­fro­ki bon­żur­ki, ko­szu­le noc­ne z szlaf­my­cą, ko­szu­le mę­skie z mo­no­gra­mem (bar­dzo tren­dy), po­la­ry, ki­mo­na.

Efekt – fan­ta­stycz­ny. Za­do­wo­le­nie – mu­ro­wa­ne!

CHCĘ ZAMÓWIĆ HAFT